9.Nedeľa v cezročnom období

01.03.2011 16:53

Prvé čitanie:

Mojžiš povedal ľudu: „Uložte si tieto moje slová do srdca a do duše, priviažte si ich ako znamenie na ruku a pripevnite si ich ako znaky medzi očami.

Pozrite, dnes vám predkladám požehnanie a kliatbu: požehnanie, ak budete poslúchať príkazy Pána, svojho Boha, ktoré vám ja dnes dávam; kliatbu, ak nebudete poslúchať príkazy Pána, svojho Boha, a odbočíte z cesty, ktorú vám ja teraz ukazujem, a pôjdete za cudzími bohmi, ktorých nepoznáte.

Usilujte sa teda plniť všetky prikázania a ustanovenia, ktoré vám ja dnes predkladám.“

 

 

 

Druhé čítanie:

Bratia, teraz sa zjavila Božia spravodlivosť bez zákona a dosvedčujú ju Zákon i Proroci: Božia spravodlivosť skrze vieru v Ježiša Krista pre všetkých, čo veria.

Lebo niet rozdielu: veď všetci zhrešili a chýba im Božia sláva; ale sú ospravedlnení zadarmo jeho milosťou, vykúpením v Kristovi Ježišovi. Jeho Boh ustanovil ako prostriedok zmierenia skrze jeho krv prostredníctvom viery.

Lebo si myslíme, že človek je ospravedlnený skrze vieru bez skutkov podľa zákona.

 

 

 

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nie každý, kto mi hovorí: ‚Pane, Pane,‘ vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach.

Mnohí mi v onen deň povedia: ‚Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene? Nevyháňali sme v tvojom mene zlých duchov a neurobili sme v tvojom mene veľa zázrakov?‘

Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa vy, čo páchate neprávosť!

A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica a oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na skale.

A každý, kto tieto moje slová počúva, ale ich neuskutočňuje, podobá sa hlúpemu mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica, oborili sa na ten dom a dom sa zrútil; zostalo z neho veľké rumovisko.“