33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (ROK A) (13.11.)

10.11.2011 14:27

ÚVODNÝ SPEV
Pán hovorí: Mojím úmyslom je priniesť vám pokoj, a nie trápenie; budete ma vzývať a ja vás vyslyším a vyslobodím vás zo všetkých miest vášho zajatia.

 

MODLITBA DŇA
Pane a Bože náš, pomáhaj nám, aby sme ťa radostne a oddane uctievali, lebo trvalé a dokonalé šťastie dosiahneme iba vtedy, keď budeme vždy slúžiť tebe, pôvodcovi všetkého dobra. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

SPOLOČNÁ MODLITBA VERIACICH
Bratia a sestry, Pán nás obdaroval mnohými duchovnými darmi, ktoré máme rozvíjať. Pamätajme na to, že raz sa budeme zodpovedať, ako sme s týmito darmi hospodárili. Spoločne sa modlime, aby sme pred ním obstáli.
Ľ.: Pane, vyslyš nás.
– Aby veriaci nehľadali falošné istoty, ale tvorivo rozvíjali zverené Božie dary, prosme Pána.
– Aby národy sveta žili v jednote a pokoji a vzájomne si pomáhali, prosme Pána.
– Aby všetci umelci a učenci používali svoje talenty na všeobecné dobro, prosme Pána.
– Aby mladí ľudia, ktorí hľadajú svoje miesto v živote, rozpoznali svoje talenty, správne si zvolili povolanie a v službe druhým nachádzali svoje šťastie, prosme Pána.
– Aby chorí, postihnutí a nešťastní prijali svoj ťažký životný údel a našli jeho zmysel a naplnenie, prosme Pána.
Pane, vyslyš naše prosby a neustále nás povzbudzuj, aby sme všetky dary a talenty používali na dobro blížnych a na česť a slávu tvojho mena. Skrze Krista, nášho Pána.

 

MODLITBA NAD OBETNÝMI DARMI
Láskavý Otče, daj, aby nám obeta, ktorú slávime, pomáhala žiť pre teba a zaistila nám večnú blaženosť. Skrze Krista, nášho Pána.

 

SPEV NA PRIJÍMANIE
Pre mňa je slasťou byť v Božej blízkosti a v Pánu Bohu svoju nádej mať.

 

MODLITBA PO PRIJÍMANÍ
Dobrotivý Otče, posilnení sviatostným pokrmom pokorne prosíme, aby Eucharistia, ktorú nám tvoj Syn prikázal sláviť na tvoju pamiat­ku, rozmnožila v nás lásku k tebe a k blížnemu. Skrze Krista, nášho Pána.