32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (ROK A) (06.11.)

02.11.2011 14:00

ÚVODNÝ SPEV
Kiež prenikne k tebe, Pane, moja modlitba, nakloň svoj sluch k mojej prosbe.

 

MODLITBA DŇA
Všemohúci a milosrdný Bože, láskavo odvráť od nás všetky protivenstvá, aby sme bez vnútorných a vonkajších prekážok mohli plniť tvoju vôľu. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jedno­te s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

 

SPOLOČNÁ MODLITBA VERIACICH
Bratia a sestry, každý náš deň má byť krokom na svadobnú hostinu v nebeskom kráľovstve. Prosme Pána, aby sme boli vždy pripravení na stretnutie s ním a aby sa v nás upevnila viera vo večný život a vo vzkriesenie tela.
Ľ.: Prosíme ťa, vyslyš nás.
– Pane, daj, aby tvoji veriaci bedlivo a so svetlom viery očakávali tvoj príchod.
– Pane, daj všetkým ľuďom múdrosť, aby pamätali na pominuteľnosť pozemského života a nepremárnili ani jednu príležitosť konať dobro.
– Pane, daj, aby bol náš národ bohatý na ľudí, ktorí uprednostňujú hodnotu kresťanského života pred osobným ziskom a blahobytom.
– Pane, pomáhaj mladým ľuďom nachádzať pravé hodnoty života a učiť sa vzájomnému porozumeniu, ochotnej pomoci a nezištnej láske.
– Pane, otvor bránu nebeského kráľovstva všetkým zosnulým, ktorí s radosťou vstupovali do tvojho chrámu.
Bože, prijmi naše prosby a vzbuď v nás ducha bedlivosti, aby sme boli pripravení stretnúť sa s tvojím Synom Ježišom Kristom, ktorý žije a kraľuje na veky vekov.

 

MODLITBA NAD OBETNÝMI DARMI
Láskavý Otče, zhliadni na tieto obetné dary a pomôž nám nábožne sláviť pamiatku umučenia tvojho Syna, aby sme dosiahli plnšiu účasť na jeho vykúpení. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána.

 

MODLITBA PO PRIJÍMANÍ
Dobrotivý Bože, ďakujeme ti, že si nás posilnil chlebom života, a prosíme ťa, daj, nech nás sila Ducha Svätého, ktorá pôsobí vo sviatos­tiach, ustavične obnovuje, aby sme ti zostali úprimne oddaní. Skrze Krista, nášho Pána.