Miništranti

Čo vlastne znamená miništrovať?

27.07.2011 11:52
 Slovo miništrovať pochádza z latinského slova ministrare a znamená slúžiť, posluhovať. Miništrovaním teda rozumieme posluhovať pri Pánovom oltári, slúžiť pri slávení eucharistickej obety,...

Aký má byť miništrant

27.07.2011 10:00
Všetci sme povolaní k spáse, lebo Ježiš Kristus za každého človeka umrel na kríži. Aj za miništranta. Miništrant svojou službou pri oltári je tak blízo k Božím milostiam...

Stupne Miništrovania (aktualizácia 2009)

27.07.2011 09:44
1. stupeň vie sa sám obliecť a vie zmysel miništrovania a podstatu svätej omše. 2. stupeň vie kedy a čo sa deje a nasleduje pri sv. omši a pomáha mladším miništrantom sa...

Vzorný Miništrant

27.07.2011 09:39
Chlapec, ktorý sa dobrovoľne rozhoduje prisluhovať pri liturgických obradoch, by mal byť vzorom predovšetkým pevnou vierou v Pána Ježiša. Preto je potrebná láska, ktorá vyplýva...

Usilovnosť Miništranta

27.07.2011 09:37
Usilovnosť miništranta spočíva v oddanej službe pri Pánovom oltári. Miništrant si má svoje povinnosti plniť presne. Na liturgické obrady má prichádzať na čas, aby mal čas na...

Zbožný Miništrant

27.07.2011 09:35
Miništrant má byť zbožný, aby mohol byť Pánov svätý. Pod zbožným človekom si mladý ľudia nemajú predstavovať nejakého zadumaného a zachmúreného starca. Zbožnosť a svätosť je...

Miništrantská služba

27.07.2011 09:34
Miništranti sú pre život a prácu katolíckej Cirkvi nenahraditeľný. Ich celkový význam spočíva: 1. V priamej oslave Trojjediného pomocou všetkých liturgických úkonov a obradov, na ...

Záznamy: 1 - 7 zo 9

1 | 2 >>